מגיב ל "אתו כניסה לחשבון נטפרי ונטפרי פורום? אם גוגל יכול אז נטפרי יכול!"
ביטול
צור הצג תצוגה מקדימה