@amir1
יש אנשים שדרגתם בינונית והם לא רוצים חסימה קלה שמחר שיצרם יתקוף אותם הם יסירו את החסימה בקלי קלות
ואיך עושים חסימה שלא תרד בקלי קלות?
גובים כסף על החסימה. עושים הגדרות חסימה ונותנים למישהו אחר שהוא יצטרך לפתוח להם את החסימה.
אני חושב שגם אם יש לי אפשרות לצאת לעולם הגדול ולקנות וכו/ עדיין זה מחסום וטרחה הן גופנית והן כספית ואפילו נפשית להשגת הדבר, ובפרט שאח"כ לפעמים התאווה נרגעת, ולכן אני חושב אישית שחסימה גדולה היא נצרכת.
רק מה אח"כ הבן אדם יכעס? צריך ליידע אותו מראש, והבוחר יבחר?