נטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש'


 • בימים הבאים נטפרי תבקש מכל משתמש לאשר את הסכמתו ל"תנאי שימוש" חדשים.
  תנאי שימוש אלו נכתבו ע"י משפטנים בשביל למנוע תביעות קנטרניות ובעיות אחרות,
  ויש בהם בשורה כי הם מסמלים את ההתקדמויות שנכונו לנטפרי בס"ד רצופה.

  אתם מתבקשים להסכים על התנאים פה: http://netfree.link/user/#/user/tou


 • @נטפריס אמר בנטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש':

  ויש בהם בשורה כי הם מסמלים את ההתקדמויות שנכונו לנטפרי בס"ד רצופה.

  אם יורשה לי לשאול:
  זה בכיוון להפוך למסחרי? 😨


 • לתשומת לבכם, המשפט הבא--
  "כל סכום שלא ישולם לנטפרי במועדו ישא ריבית פיגורים, בשיעור המרבי המותר על פי דין וזאת מהיום המיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל."
  לא מאפשר לחתום על התנאים, כל זמן שלא יוסף סעיף מפורש הקובע כי ההסכם כפוף להיתר עיסקא כדין.


 • אולי להמיר את זה לקנסות פיגורים.


 • @למדן-וידען אמר בנטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש':

  @נטפריס אמר בנטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש':

  ויש בהם בשורה כי הם מסמלים את ההתקדמויות שנכונו לנטפרי בס"ד רצופה.

  אם יורשה לי לשאול:
  זה בכיוון להפוך למסחרי? 😨

  למה מסחרי?
  אנשים לא מבדילים בין "חינם" לבין "ללא כוונת רווח". נטפרי צריכים להפסיד?


 • בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים בזאת על הטרגדיה הנוראה, שקעה השמש בצהריים והלך לעולמו הנטפרי המתוק.. זצ"ל.
  ובד בבד אנו מודיעים בזאת על הכתרתו של בנו ממלא מקומו ה"ה הרה"ח הרבני המפואר הנגיד הרה"ג ר' 'נטפיי' .. שליט"א

  ובעברית: צריך לשנות את השם.. אולי מחר בבוקר בקריאת יום ה'..


 • @למדן-וידען אמר בנטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש':

  בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים בזאת על הטרגדיה הנוראה, שקעה השמש בצהריים והלך לעולמו הנטפרי המתוק.. זצ"ל.
  ובד בבד אנו מודיעים בזאת על הכתרתו של בנו ממלא מקומו ה"ה הרה"ח הרבני המפואר הנגיד הרה"ג ר' 'נטפיי' .. שליט"א

  ובעברית: צריך לשנות את השם.. אולי מחר בבוקר בקריאת יום ה'..

  עצוב נורא.

  אבל אם זה הדרך של נטפרי להמשיך לשרת את עם ישראל. אז אין ברירה אחרת.


 • @dLive אמר בנטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש':

  למה מסחרי?
  אנשים לא מבדילים בין "חינם" לבין "ללא כוונת רווח". נטפרי צריכים להפסיד?

  שלא תבינו לא נכון:
  כבר בימים הראשונים שלי להתחברות קבעתי הו"ק..
  זה חשוב זה הכרחי וב"ה שיש את הזכות לתת.
  בסה"כ התכוונתי שיש פה שינויי רציני מאוד.. לדעתי זה גם ימשוך הרבה כותרות בימים הקרובים (יעזור להביא לקוחות)(וואוו עוד לא התרגלתי לראות אתה מילה הזאת על המסך)..


 • נטפרי. זה החופש לגלוש בטוח.
  וזה בכלל לא עצוב שלוקחים כסף זה משמח מאוד.
  אני מניח שאתם מתביישים לקנות בגדים במקום בו זה לא עולה כסף, כמו הפחים או משהו כזה...


 • יפה. קראתי בעיון ואישרתי.
  אני מאוד בעד לגבות כסף על שירות.
  בפרט אם השירות ברמה כל כך גבוהה.
  בקיצור. שיהיה בהצלחה. ותמשיכו לעשות את מה שאתם יודעים בצורה הכי טובה.


 • @למדן-וידען
  אין מה לומר. כואב ממש. בהתחלה אמרו סינון חברתי וכו'. יקח לנו קצת זמן להתרגל. עד עכשיו הרגשנו קהילה.

  החלקים הכואבים:

  5.7 - מובהר בזאת, כי המידע והנתונים המועברים במסגרת השירות אינם מאובטחים, ונטפרי אינה אחראית לאבטחתם.

  אני לא מאובטח?

  6.2 - נטפרי רשאית לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בכל פרט אודות הלקוח ובכלל כך חיוביו הכספיים, נתוני מיקום, דפוסי שימוש בשירותי החברה והשימושים הנעשים בשירותיה, בין שהמידע הגיע לידיה מהלקוח ו/או המשתמש ובין מכל מקור אחר (להלן: “מידע").

  6.3 - נטפרי רשאית להשתמש במידע מבלי שיהא בכך לזהות את הלקוח או המשתמש בפני צדדים שלישיים, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום ומשלוחו ללקוח או לאחרים, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותי נטפרי ללקוח ו/או למשתמשים אחרים בשירותי נטפרי.

  אני מקווה שזה רק כדי לכסות מתביעה ולא באמת ימומש.

  והחלקים היפים:

  6.5 - הלקוח נותן בזאת הסכמתו לקבלת פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו בין שהם נוגעים לשירותיה של נטפרי ובין שאינם, וזאת לכל אחד מהאמצעים שהלקוח משתמש בהם כדי להנות משירותי נטפרי וזאת גם במהלך או בטרם שימושו בכל אחד מהשירותים, לרבות: לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, או במהלך גלישתו ברשת האינטרנט, או במסגרת תפריטי הציוד המחוברים לשירותי נטפרי, או במהלך או בטרם צריכת תכנים וכיוב' מדיה או שירותי תקשורת המסופקים על ידי נטפרי. הלקוח לא יבוא בכל טענה כלפי נטפרי, כי קבלת החומרים הנדונים יש בה משום פגימה בהנאתו מהשירותים, או עיכוב באספקתם או השגת גבול או חדירה לפרטיותו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, הלקוח רשאי לבקש מאת נטפרי באמצעות פנייה למוקדי השירות שלה, כי לא ישלחו אליו דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב - 1982.

  פרסומות - זה אומר הכנסה לנטפרי! משהו יותר משמח מזה?

  9.2 - לבית דין של צדק של העדה החרדית ירושלים תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאי שימוש אלו. בכל מקרה שבו בית דין צדק זה לא יוכל לדון בסכסוך או מחלוקת כאמור סמכות השיפוט הבלעדית תוקנה לבתי המשפט בעיר לוד.


 • מה שכואב לי זה לא האמור לעיל, כי אני מאמין שבצורה כזאת או אחרת בכלל חברות הסינון יש תקנון דומה ואף אחד אין לו כוונה בכלל להעיף בו מבט.
  מה שכואב לי זה הפחד מפני איבוד האווירה המשפחתית..

  אני חושש שאני חווה כרגע משבר אימון.
  😶


 • @למדן-וידען בקטע הזה אתה צודק. יש משהו בנטפרי שכל אחד עוזר לשני וזה כמו משפחה, וזה נפגם
  אבל כדאי אולי למנהלים להבהיר על מה מדובר. ואולי גם לפרט כמה כסף יקחו ועל מה ואיך ואולי זה יניח את הדעת, ונוכל להמשיך להיות משפחה אחד גדולה


 • @למדן-וידען
  האם אתה רוצה לראות את הסיטואציה שכל עוד ואין תנאי שימוש לנטפרי יכולה חברת סינון מתחרה לעשות משתמש בנטפרי ולהתנכל לנטפרי בכל מיני תביעות שונות ומשונות.

  וכידוע נטפרי הם לא עשירים כדי להתמודד עם תביעות של מליונים.

  אז תנאי שימוש זה כלי להגן על נטפרי מפני תביעות שיכולים להטביע את נטפרי.


 • @frize37 או לסמן בפורום את הוותיקים כשזה עוד היה חינמי וכך זה ייחד אותנו כמשפחה בתוך כל עם ישראל (שהרי כולם יהיו בסוף לקוחות [מצמרר המילה הזאת] נטפיי)..


 • @helper על זה אין ספק.
  מי בכלל דיבר על שאר התנאים?
  אנו דנים בעניין המסחרי.


 • אולי מדובר על הנקודות שבנטפרי.


 • @helper אמר בנטפרי מעדכנת את 'תנאי השימוש':

  אולי להמיר את זה לקנסות פיגורים.

  זה עדיין ריבית.
  בקנס דרך מקח יש כמה תנאים שאחד מהם הוא, שהקנס לא גדל עם הזמן. מה שלא שייך כאן.
  ולכן אני חוזר ואומר שיש בעיה לחתום על תנאי השימוש כל זמן שלא יהיה סעיף שקובע שהכל כפוף להיתר עיסקא.


 • אני לא נכנס לכל הדיונים ההלכתיים והמקצועיים שנכתבו פה.

  אני רק כותב כאדם שמאד חשוב לו יושר והגינות.
  אם נטפרי רוצה לגבות כסף על שירותיה היא יכולה ואף אחד לא יכול למנוע זאת ממנה, אבל לא ייתכן בעולם שהדרך להודיע על גביה כזו תהיה באמצעות "תנאי שימוש" שאף אחד באופן רגיל לא קורא בכלל.
  אם רוצים לגבות כסף יש לשלוח הודעות לכל המיילים הרשומים כחברים בנטפרי; החל מתאריך X שירותי הסינון יעלו כ"כ הסכום ייגבה דרך X. נא להודיע לנו עד תאריך Y האם אתם מעוניינים בכך או לבטל את המנוי באמצעות הודעה דרך Y.

  ואז לכל לקוח תהיה אפשרות חשיבה האם הוא עדיין מעוניין להיות לקוח של RL עם הבעיות ביד 2 בנק ירושלים וכו' או לחזור/לעבור לנתיב או אתרוג.


 • אני אישרתי את תנאי נטפרי, ואני רוצה לקרא את זה שוב, ואי אפשר אחראי שכבר אישרתי.

  מי יכול להעתיק את כל הנוסח כדי שאוכל לקרא את זה שוב

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: