האם KOSHER SIM מתאים לנטסטיק דור רביעי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: