תשלום ראשוני לנטפרי - סתירה , וכן שאלה בתמיכה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: