מחשב אחד אם שני משתמשים נפרדים של נטפרי ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: