האם להתקנת מחשב לשחזור מחדש מספיק נטפרי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: