האם יהיה שידור חי מהלויה פתוח בנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: