019 טלזר - מחיר יקר יותר למנויי נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: