הגדרת "אל תתריע על שיבוש קבצים" פעילה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: