• ב"ה הלילה, זכינו לעבור לסינון הבטוח ביותר: "נטפרי"!!
  תודה לכל החברים בפורום על כל העזרה והתמיכה, עד שזכינו להגיע ליעד: להיות בטוחים בגלישה, ושחלילה לא תצא תקלה מתחת ידינו.


 • שאלה: האם יש איסור על פי ההלכה, (לא ממדת חסידות, אלא ברצוני לדעת את עיקר הדין בלבד), להתחבר לרשת האינטרנט הרגילה לצורך כל שהוא?

  תשובה: שורש השאלה, מכיון שהדבר ידוע, שעל ידי החיבור הרגיל לאינטרנט, ניתן להשיג הרבה דברים מועילים. אולם מצד שני, על ידי האינטרנט ניתן לקרוא דברים הנוגעים חס ושלום לכפירה ביסודות האמונה, ואף ניתן לצפות בדברים האסורים לצפיה. ומכיון שרבים מאד מבני דורינו זקוקים באופן רציני לשירות האינטרנט, קשה מאד להחליט לאסור את הדבר מכל וכל.

  קריאה וראיית דברים האסורים
  והנה כבר לפני מאות שנים, הופיעו בעולם ספרים שונים, כגון ספר "עמנואל הרומי", שרובו עניני חשק וליצנות ופריצות. ומרן השלחן ערוך (סימן שז סעיף טז) כתב שאסור לקרוא בספר זה. ובכלל האיסור כל ספרי ה"רומן" וכיוצא באלו, שכל הקורא בהם עובר משום מה שנאמר "אל תפנו אל האלילים", כמו שדרשו רבותינו (בגמרא במסכת שבת דף קמט.), "אל תפנו אל מדעתכם", כלומר, אסור לו לאדם לעסוק בדברים הגורמים לו לשכוח את ה' יתברך.

  וכל שכן ועל אחת כמה וכמה עצם ההסתכלות בדברים האסורים באינטרנט, שמביאה את האדם בלי ספק לידי חטא, כמו שהזהירה התורה "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ונשמרת מכל דבר רע" (עבודה זרה כ:), ועוד. וכמו שאמרו בגמרא (במסכת סוטה דף ח.), אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו של אדם רואות. ובעצם ההסתכלות בדברים האסורים עובר האדם על כמה איסורים מפורשים בתורה.

  החיבור לאינטרנט מבלי לצפות בדברים רעים
  והנה יש טוענים, שאפשר שיהיה לו לאדם חיבור לאינטרנט, והוא יהיה שליט בעצמו שלא להכנס למבואות המטונפים, ומדוע נאסור עליו את החיבור לאינטרנט? והתשובה לטענה זו, כי לב יודע מרת נפשו, ואנשים רבים שהתחברו לאינטרנט רגיל, כולם יעידון יגידון כי מצבם הרוחני ירד אלף מדרגות אחורנית מחמת קלקולי האינטרנט, וכמה וכמה נפשות יקרות מישראל, שהיו יראי ה' שומרי מצותיו, נפלו לבאר שחת, וחייהם התשנו מן הקצה אל הקצה אך ורק בשל הדבר הרע הזה.

  ועל כן איסור יש בהתחברות לאינטרנט הרגיל, משום שאדם הרגיל בו נעשה בעל יצר הרע גדול יותר ממה שהיה קודם לכן, ונקרא "מגרה יצר הרע בעצמו". (ובגמרא במסכת נדה (יג.), אמר רב, שהמגרה יצר הרע בעצמו, יהיה בנידוי). וקרוב מאד לחטוא.

  ואדם המחובר לאינטרנט הפתוח לכל טומאות העולם, יהיה בעינינו כאדם המתהלך בדרכים, כאשר באוצרו גנוזים טמונים באמתחתו, עיתונים מלאים עניני טומאה, וספרי קוסמים ומכשפים, ותמונות מבהילות העשויות בידי בריות שפלות, וניירות ערך למסחר בדברים נוראים, ושאר דברים רעים, (אשר גם מבלעדי ענין הדת, היה לו לאדם בעל נפש יפה להתרחק מהם, שהם עומדים בניגוד למוסר הטבעי האנושי), והוא אומר שאינו קורא בהם, רק נושאם עמו מטעמי נוחיות וכדומה. הלא כל אדם בעל שכל יתרחק מאדם כזה הקרוב כל כך לבא לידי טומאה רצוצה, וטמא טמא יקרא.

  אינטרנט מסונן
  אולם נכון הדבר, שיש אנשים רבים, שאינם רואים לפניהם דרך אחרת, ולטובתם סייעו מן השמים, שיש בזמנינו כמה חברות היוצרות "חסימה" לאינטרנט, בכדי שלא יוכלו על ידו לראות ולקרוא דברים האסורים, ובכל אופן יכולים לנצל את טובות האינטרנט לצרכיהם הבסיסיים. ובודאי שחובה קדושה על כל אדם ואדם, שלא לאפשר למדת העצלות לנהל את חייו, רק "החלש יאמר גבור אני", וימהר להתחבר לאינטרנט אך ורק על ידי חברות כאלה.

  ויעורר את עצמו, כי על ידי מחשבה רעה אחת, בחיבור לאינטרנט רגיל, מתבטלות כמה וכמה מצות עשה, ועובר על מצוות לא תעשה, ונעשה מרוחק לפני השם יתברך, במקום שיכול היה לזכות באור עולם, על ידי התקשרות עם חברה המספקת אינטרנט מסונן. ויש לפרסם עושי מצוה המתחברים אך ורק לאינטרנט מסונן, שגדול שכרם ורב מאד, עד שאי אפשר לשערו ממש. אף על פי שנראה הדבר כאילו מדובר במעשה קטן, אין הדבר כן, כי הנסיון הוכיח שיש צורך בהתגברות גדולה על היצר הרע במעשה זה, ורק לאחר שזוכים להתחבר לאינטרנט "מסונן", רואים כי אין הדבר קשה כלל.

  וכבר גילו לנו רבותינו במדרש ובגמרא (בפרק חזקת הבתים), שכל אדם שיש בידו להביט בדברים האסורים, והוא כובש יצרו ואינו מביט באותו דבר, זוכה להקביל פני שכינה. ולמדו כן ממדרש הפסוקים. וזאת מלבד עוצם השכר שיש לאדם המצער עצמו עבור קיום התורה, ועוד.

  ואם כן מי הוא זה אשר יחריש לבבו ולא יתעורר להתנתק בזריזות מן האינטרנט הרגיל, ויחבר עצמו על כל פנים בחסימה עיקרית, להציל נפשו ונפשות בניו ובנותיו מרדת שחת.

  ובזכות קבלה גדולה כזו, של ניתוק מן האינטרנט הפתוח, יזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה, ויזכו לעלות מעלה מעלה בתורה ובקדושה וביראת השם, מתוך שלום ושלות הנפש ונחת ושכל בהיר, ברבות הטובה כל ימי חייהם. והקדוש ברוך הוא ודאי שמח במי ששומר עצמו בזמן הזה שלא להתחבר לאינטרנט רגיל, כעין מה שאמרו בגמרא (פסחים קיג.).

  המורם מן האמור, שאף מי שאין לו ברירה אחרת, והוא זקוק להיות מחובר לרשת האינטרנט, עליו לעשות כל מאמץ באופן מיידי ולעבור לרשת אחרת המספקת אינטרנט מסונן, וכל העושה כן, רב שכרו מאד. ושומע לנו ישכון בטח.

 • נקיפדיה

  @דברים-בטלים דרוש מקור...


 • נקיפדיה

  @מורשת-מרן אמר בב"ה זכינו לעבור לנטפרי!!:

  ב"ה הלילה, זכינו לעבור לסינון הבטוח ביותר: "נטפרי"!!
  תודה לכל החברים בפורום על כל העזרה והתמיכה, עד שזכינו להגיע ליעד: להיות בטוחים בגלישה, ושחלילה לא תצא תקלה מתחת ידינו.

  מזל טוב!!! 🎂

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: