אתר בנק ירושלים לא עובד רק בנטפרי ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: