אינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון • בתקופה האחרונה יש לי שכנים שיש להם אינטרנט פרוץ ל"ע ללא קוד אמנם תודות לוויפרי אין לי נפק"מ אבל הפרחחים שבאים... וכו' אשמח אם למישהו יש פתרון להציע למצב זה.
  תודה מראש.. • @אבי-23 אתה יכול להיכנס אליהם לראוטר בלי הסיסמא ולשים להם סיסמא
  ככה הם יצעקו לספק האינטרנט שלהם, ואז הוא יגיד להם, בטח פרצו לכם לראוטר וידריך אותם לשים סיסמא.

  דרך אחרת, לבוא כ"מבין" במחשבים ולהסביר להם בחשיבות שעלולים לפרוץ להם לבנק כי אין להם סיסמא לראוטר ואז להסביר להם איך עושים סיסמא.... • @אבי-23 אמר באינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון:

  בתקופה האחרונה יש לי שכנים שיש להם אינטרנט פרוץ ל"ע ללא קוד אמנם תודות לוויפרי אין לי נפק"מ אבל הפרחחים שבאים... וכו' אשמח אם למישהו יש פתרון להציע למצב זה.
  תודה מראש..

  @מנתק הוא הכתובת !!! • @clickone אמר באינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון:

  @אבי-23 אתה יכול להיכנס אליהם לראוטר בלי הסיסמא ולשים להם סיסמא

  מעניין מה ההלכה אומרת על זה, אני באמת שואל. • @אלי-TZA
  אני רק מעלה צד ..
  אם שכן שלך היה מגדל בבית נחש קוברה או אריה אימתני בלי כלוב ("בתמימות.."), ונותן לו לשוטט באין מפריע, יכולת להזמין לוכד / צייד, שיכלאו אותו בכלוב ..????!!!!!!!!!!
  מה ההבדל, כי כאן מדובר ברוחניות? ..
  הלא אמרו כבר חכמים: 'גדול המחטיאו - יותר מן ההורגו'!
  היום גם החילונים יודעים, כי אינטרנט חופשי חופשי לבני נוער - יכול להוות סכנה, להתמכרות/חשיפה לתכנים פליליים או פוגעניים, וכו'. אם הם מתעלמים מכ"ז - האשמה היא שלהם בלבד! • @עברי-אנכי
  זה בדיוק מה ששאלתי אם במקרה כזה אין בעיה של גזל • @אבי-23 פעם ראיתי מספר טלפון לטיפול בגולשים, 0527188192.
  בבקשה תודיע אם סייעו לך. • @אלי-TZA גזל של מה ???
  גזלת להם משהו מהגלישה ??
  או אולי גזל מהנערים ??? 😉
  הרי גם אחרי שתשים להם סיסמא לראוטר הם ימשיכו לגלוש כרגיל וזה לא יעשה להם שום מניעה או עיכוב. • @מעמד
  עצם הכניסה ושינוי הגדרות בראוטר לא שלך
  ואם הם משתמשים בוויפי הם בהחלט לא יוכלו לגלוש • @אלי-TZA אמר באינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון:

  עצם הכניסה ושינוי הגדרות בראוטר לא שלך

  למה זה נקרא גזילה ? גזלת משהו אליך ?
  אולי זה נקרא השגת גבול או משהו כזה ! • @אלי-TZA

  שו"ת שלמת חיים חושן משפט סימן מט

  בדבר שנתפרסם מודעתו בשם המעוררים ליזהר ולהרחיק במאוד מקריאת העיתונים המצויין שמלעיטין כפירה ומינות ר"ל, ועפ"ז ימצאו קנאים ברצונם לשרוף העיתונים של אלו הנערים שמביאים בפומבי ביחוד בבתי מדרשים וקורין בהם. ואפשר להסתפק אם חייבין לשלם, גם צ"ע באותן שנמצא בהם פסוקים ושמות הקדושים.
  תשובה: אין ראוי לערער בזה על הקנאים, כי הוא עון פלילי להביא כיוצא באלו לבית המדרש. • @אורי אמר באינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון:

  אין ראוי לערער בזה על הקנאים

  זה אומר שמותר גם לי לעשות את זה או רק לא לערער על אחרים שעושים?
  וכל זה אם נגיד שמדובר במקרה זהה מה שא"א לכאורה להגיד מכמה סיבות • @אלי-TZA
  שו"ת שלמת חיים חושן משפט סימן מח
  באחד שמצא בתוך גמרא אחת בביהמ"ד מונח שם איזה ביכעל בלע"ז מדברי חול, אשר כנראה נער שקורא בזה שכח בתוך הגמרא שלו, והלה מתוך קנאות שרפו, ואולי יש להביא טעם דאין עליו שום חיוב תשלומים מהא דקיי"ל בהרואה ישראל שלובש כלאים קופץ וקורעו מעליו אפילו בשוק, הגם דהתם האיסור גלוי וידוע לכל בלי פקפוק.
  תשובה: מהענין מתון מתון ארבע מאות זוזי שוה, יש לפשוט, אבל עכ"פ נראה שראוי לתשלומין.

  וע"ש בהערות שמפרש וז"ל:
  דאיתא בברכות כ' ע"א, דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהוות לבישה כרבלתא בשוקא, סבר דבת ישראל היא, קם קרעיה מיניה, איגלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בארבע מאות זוז, א"ל מה שמך, א"ל מתון, א"ל מתון ארבע מאות שוויא, ע"כ. ונראה שאם היתה ישראלית היה פטור. ויעוין ברמב"ם פ"י מכלאים הכ"ט, הרואה כלאים של תורה על חבירו, אפילו היה מהלך בשוק, קופץ לו וקורעו עליו מיד. עכ"ל. והביאו בטור יו"ד סי' ש"ג, וראה שם בב"י דמשמע ליה להרמב"ם דפושטו ע"י קריעה מההוא עובדא דכרבלתא. וע"ע בפירוש המשנה להרמב"ם שביעית פ"ה מ"ו, וכן שו"ת שואל ומשיב מהדורא רביעאה ח"ב סי' קמ"ז, חזו"א כלאים סי' א' סקט"ז ובסימן כ' סק"א, ובספר פתחי חושן נזיקין פ"א ס"א. ע"כ

  וע"ע הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד) מקורות וציונים הלכות נזיקין הערה 2 שמציין לתשובה זו ואז כותב וז"ל ואולם כששאלוהו על מה שבנו שער בישיבת "מאה שערים" לכבוד הרב ממשרד הרבנות ורצו הקנאים לשרוף את השער, ענה רבינו שהשורף דינו כמזיק, בהטעימו שעלינו להילחם רק עפ"י שו"ע (מפי רא"ד פרידמן ז"ל). ובברכות כ' א' בעובדא דרב אדא בר אהבה, משמע מפשטות הגמ' שהחיוב תשלומין נבע משום שהיתה כותית, אבל במקרה שהיתה זו אשה יהודית היה פטור מלשלם, וכ"מ ממ"ש הרמב"ם בפ"י מהלכות כלאים הלכה כ"ט דהרואה כלאים של תורה על חבירו אפי' היה מהלך בשוק קופץ לו וקורע עליו מיד, וכתב הרדב"ז שמקור דברי הרמב"ם הוא מגמ' ברכות הנ"ל, וכ"כ בב"י יו"ד סי' ש"ג. ועוד ראיה מפי' המשניות להרמב"ם (שביעית פ"ה מ"ו), שכתב וז"ל: ומפני זה אסור לעזור לעוברי עבירה ולא יתקנו להם כלים אבל ראוי לקלקל להם. ע"כ. וע"ע בשו"ת שואל ומשיב מהדורא רביעאה ח"ב סי' קמ"ז ובחזו"א כלאים סי' א' ס"ק ט"ז ובסי' כ' ס"ק א'. ובספר פתחי חושן נזיקין פ"א ס"א הוכיח כן מהא דהרואה את חבירו עובר עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן האיסור (חו"מ סי' תכ"א סעי' י"ג) ואם רשאי להכות את חבירו עאכו"כ שמותר להזיק את ממונו שהרי אין ממונו חמור מגופו. וע"ע בשו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' ט'.


 • נקיפדיה

  אל תסקלו אותי... אבל לכאורה גם אם הוא היה נכנס לבית של השכנים ושובר את הראוטר פיזית הוא היה פטור, בגלל שאסור להחזיק אינטרנט פרוץ.
  בלי להיכנס לסוגיות הלכתיות, המקור לדברי הוא שבשעתו כאשר נלחמו בעיתונים 'חרדיים', יצא פסק (כמדומני של הגר"י זילברשטיין שליט"א) שמי שקורע לשני עיתון כזה פטור מלשלם, ועאכו"כ לאי נטרנ ט פרוץ הכולל בתוכו את כל שס"ה הלאוין, וביטול כל הרמ"ח עשיין. אמנם יש מקום להתפלפל שהראוטר אינו 'חתיכה דאיסורא' כי אפשר להתקין סינון (אם כי גם העיתונים הנ"ל אינ ם חתיכה דאיסורא כי אפשר לעטוף בהם דגים...), והמפלפל יפלפל והמבלבל יתבלבל... • אבל כאן הרי לא תמנע מבעל הראוטר לגלוש וא"כ הנידון כאן הוא האם מותר להזיק לאחד (בעל הראוטר) כדי למנוע מאדם אחר (הפרחחים) לחטוא, אא"כ נגיד שאני מזיק לבעל הראוטר כדי שהוא עצמו לא יחטא בהכשלת הפרחחים
  והשאלה אם בכל חטא מותר להזיק כדי להפריש מן האיסור או שמא רק באיסורים חמורים לפי שיקול דעת הפוסק


 • נקיפדיה

  @אלי-TZA אמר באינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון:

  אא"כ נגיד שאני מזיק לבעל הראוטר כדי שהוא עצמו לא יחטא בהכשלת הפרחחים

  למה לא? • תודה לכל המגיבים , כנראה האינטרנט שייך לשכנה עובדת זרה שגרה עם שכנה מבוגרת.. היא אינה דוברת עברית.. ניסיתי להכנס לראוטר אבל כנראה זה חסום מנט פרי.. אשמח אם למישהו יש עצה טכנית איך להכנס לראוטר ואכן לשנות את הקוד , לאנראה לי שיש כאן נזקאפשר להתחבר בקלות ע"י לחיצה על הכפתור.. מדובר בראוטר של בזק..
  תודה • @אבי-23
  גם אם יש לך וייפרי אתה יכול להתחבר לרשת אבל לא יכול לגלוש,
  לאחר ההתחברות אתה יכול להכנס לכתובת שער ברירת המחדל, ולשנות הגדרות. • @אבי-23
  זה לא חסום בנטפרי הגישה לממשק הראוטר,
  תוכל לנסות להשתמש בקישור הזה תגלוש לדף הזה לפני שאתה מתחבר לרשת של השכן , תתנתק מהרשת שלך , תתחבר לשל השכן ואז תנסה את האפשרויות, • @957 אמר באינני יודע אם כאן המקום אך אשמח לקבל עזר מבעלי נסיון:

  תוכל לנסות להשתמש בקישור הזה תגלוש לדף הזה לפני שאתה מתחבר לרשת של השכן , תתנתק מהרשת שלך , תתחבר לשל השכן ואז תנסה את האפשרויות,

  אולי יש אפשרות שתוסיף עוד סוגים?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: