האם יש אפשרות לסים של נטפרי ולשלם לפי שימוש ולא חודשי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: