התחברות לvpn של נטפרי • @MacroShadow הגלישה לא עבד - כרום מדווח על connection timeout. התעבורה לא עוברת. ב-log יש איזה שגיאה לא ברורה write to TUN/TAP : Unknown error (code=122).
  אתה לא צריך מאק כדי לחוות את הבעיה - קח את קובץ התצורה ונסה להתחבר דרכו - גם בווינדוס לא עובד.
  תכלית, המבחן יהיה אם תיקון זה עוזר ל@efrat ...

  אגב, כמדומני שהשורה המדוברת הוסרה מקובץ ההגדרות מכיון שהגירסאות החדשות של טנלבליק כבר לא תומכים בדחיסה הזו.

  tunnelblick מתריע על כך שייתכן שבגירסאות הבאות של openVPN לא יהיה תמיכה בזה. אבל בינתיים זה נתמך - עיין כאן וכאן • @yzahn
  אתה צודק שזה גם בעיה ואכן צריך להגדיר זאת בקובץ התצורה, מה שמוזר שלעיתים זה עובד בלי להגדיר.
  השאלה אם זה הבעיה של @efrat
  כי הלוג שלה הוא עם שגיאה אחרת:

  2019-02-26 19:40:37 TCP connection established with [AF_INET]185.18.205.51:143
  2019-02-26 19:40:37 TCP_CLIENT link local: (not bound)
  2019-02-26 19:40:37 TCP_CLIENT link remote: [AF_INET]185.18.205.51:143
  2019-02-26 19:40:37 MANAGEMENT: >STATE:1551202837,WAIT,,,,,,
  2019-02-26 19:40:37 MANAGEMENT: >STATE:1551202837,AUTH,,,,,,
  2019-02-26 19:40:37 TLS: Initial packet from [AF_INET]185.18.205.51:143, sid=40ebacd2 0e8f67c3
  2019-02-26 19:40:37 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
  2019-02-26 19:40:37 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=netfree, CN=Fort-Funston CA, name=EasyRSA, emailAddress=me@myhost.mydomain
  2019-02-26 19:40:37 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=netfree, CN=server, name=EasyRSA, emailAddress=me@myhost.mydomain
  2019-02-26 19:40:38 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1543', remote='link-mtu 1544'
  2019-02-26 19:40:38 WARNING: 'comp-lzo' is present in remote config but missing in local config, remote='comp-lzo'
  2019-02-26 19:40:38 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
  2019-02-26 19:40:38 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]185.18.205.51:143
  2019-02-26 19:40:39 MANAGEMENT: >STATE:1551202839,GET_CONFIG,,,,,,
  2019-02-26 19:40:39 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
  2019-02-26 19:40:39 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 8.8.8.8,dhcp-option DNS 8.8.4.4,route-gateway 100.77.0.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 100.77.3.239 255.255.0.0'
  2019-02-26 19:40:39 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
  2019-02-26 19:40:39 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
  2019-02-26 19:40:39 OPTIONS IMPORT: route options modified
  2019-02-26 19:40:39 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
  2019-02-26 19:40:39 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
  2019-02-26 19:40:39 Outgoing Data Channel: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
  2019-02-26 19:40:39 WARNING: INSECURE cipher with block size less than 128 bit (64 bit). This allows attacks like SWEET32. Mitigate by using a --cipher with a larger block size (e.g. AES-256-CBC).
  2019-02-26 19:40:39 Outgoing Data Channel: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
  2019-02-26 19:40:39 Incoming Data Channel: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
  2019-02-26 19:40:39 WARNING: INSECURE cipher with block size less than 128 bit (64 bit). This allows attacks like SWEET32. Mitigate by using a --cipher with a larger block size (e.g. AES-256-CBC).
  2019-02-26 19:40:39 Incoming Data Channel: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
  2019-02-26 19:40:39 WARNING: cipher with small block size in use, reducing reneg-bytes to 64MB to mitigate SWEET32 attacks.
  2019-02-26 19:40:39 Opening utun (connect(AF_SYS_CONTROL)): Resource busy (errno=16)
  2019-02-26 19:40:39 Opening utun (connect(AF_SYS_CONTROL)): Resource busy (errno=16)
  2019-02-26 19:40:39 Opened utun device utun2
  2019-02-26 19:40:39 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
  2019-02-26 19:40:39 MANAGEMENT: >STATE:1551202839,ASSIGN_IP,,100.77.3.239,,,,
  2019-02-26 19:40:39 /sbin/ifconfig utun2 delete
                      ifconfig: ioctl (SIOCDIFADDR): Can't assign requested address
  2019-02-26 19:40:39 NOTE: Tried to delete pre-existing tun/tap instance -- No Problem if failure
  2019-02-26 19:40:39 /sbin/ifconfig utun2 100.77.3.239 100.77.3.239 netmask 255.255.0.0 mtu 1500 up
  2019-02-26 19:40:39 /sbin/route add -net 100.77.0.0 100.77.3.239 255.255.0.0
                      add net 100.77.0.0: gateway 100.77.3.239
  2019-02-26 19:40:39 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -9 -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw utun2 1500 1543 100.77.3.239 255.255.0.0 init
                      **********************************************
                      Start of output from[ client.up.tunnelblick.sh](http://client.up.tunnelblick.sh/)
                      Disabled IPv6 for 'Wi-Fi'
                      Disabled IPv6 for 'Bluetooth PAN'
                      Disabled IPv6 for 'Thunderbolt Bridge'
                      Retrieved from OpenVPN: name server(s) [ 8.8.8.8 8.8.4.4 ], search domain(s) [ ] and SMB server(s) [ ] and using default domain name [ openvpn ]
                      Not aggregating ServerAddresses because running on macOS 10.6 or higher
                      Setting search domains to 'openvpn' because the search domains were not set manually (or are allowed to be changed) and 'Prepend domain name to search domains' was not selected
                      Saved the DNS and SMB configurations so they can be restored
                      Changed DNS ServerAddresses setting from '91.200.152.000 91.200.152.000' to '8.8.8.8 8.8.4.4'
                      Changed DNS SearchDomains setting from '' to 'openvpn'
                      Changed DNS DomainName setting from '' to 'openvpn'
                      Did not change SMB NetBIOSName setting of ''
                      Did not change SMB Workgroup setting of ''
                      Did not change SMB WINSAddresses setting of ''
                      DNS servers '8.8.8.8 8.8.4.4' will be used for DNS queries when the VPN is active
                      The DNS servers include only free public DNS servers known to Tunnelblick.
                      Flushed the DNS cache via dscacheutil
                      /usr/sbin/discoveryutil not present. Not flushing the DNS cache via discoveryutil
                      Notified mDNSResponder that the DNS cache was flushed
                      Not notifying mDNSResponderHelper that the DNS cache was flushed because it is not running
                      Setting up to monitor system configuration with process-network-changes
                      End of output from[ client.up.tunnelblick.sh](http://client.up.tunnelblick.sh/)
                      **********************************************
  2019-02-26 19:40:44 *Tunnelblick: No 'connected.sh' script to execute
  2019-02-26 19:40:44 /sbin/route add -net 185.18.205.51 192.168.1.1 255.255.255.255
                      add net 185.18.205.51: gateway 192.168.1.1
  2019-02-26 19:40:44 /sbin/route add -net 0.0.0.0 100.77.0.1 128.0.0.0
                      add net 0.0.0.0: gateway 100.77.0.1
  2019-02-26 19:40:44 /sbin/route add -net 128.0.0.0 100.77.0.1 128.0.0.0
                      add net 128.0.0.0: gateway 100.77.0.1
  2019-02-26 19:40:44 Initialization Sequence Completed
  2019-02-26 19:40:44 MANAGEMENT: >STATE:1551202844,CONNECTED,SUCCESS,100.77.3.239,185.18.205.51,143,192.168.1.12,52764
  2019-02-26 19:41:24 *Tunnelblick: After 30.0 seconds, gave up trying to fetch IP address information using the ipInfo host's name after connecting.
  2019-02-26 19:41:58 *Tunnelblick: An error occured fetching IP address information using the ipInfo host's IP address after connecting
  2019-02-26 19:42:28 *Tunnelblick: Disconnecting; 'Disconnect all' menu command invoked
  2019-02-26 19:42:28 *Tunnelblick: No 'pre-disconnect.sh' script to execute
  2019-02-26 19:42:28 *Tunnelblick: Disconnecting using 'kill'
  2019-02-26 19:42:28 event_wait : Interrupted system call (code=4)
  2019-02-26 19:42:28 /sbin/route delete -net 185.18.205.51 192.168.1.1 255.255.255.255
                      delete net 185.18.205.51: gateway 192.168.1.1
  2019-02-26 19:42:28 /sbin/route delete -net 0.0.0.0 100.77.0.1 128.0.0.0
                      delete net 0.0.0.0: gateway 100.77.0.1
  2019-02-26 19:42:28 /sbin/route delete -net 128.0.0.0 100.77.0.1 128.0.0.0
                      delete net 128.0.0.0: gateway 100.77.0.1
  2019-02-26 19:42:28 Closing TUN/TAP interface
  2019-02-26 19:42:28 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -9 -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw utun2 1500 1543 100.77.3.239 255.255.0.0 init
                      **********************************************
                      Start of output from[ client.down.tunnelblick.sh](http://client.down.tunnelblick.sh/)
                      Cancelled monitoring of system configuration changes
                      Restored the DNS and SMB configurations
                      Re-enabled IPv6 (automatic) for 'Wi-Fi'
                      Re-enabled IPv6 (automatic) for 'Bluetooth PAN'
                      Re-enabled IPv6 (automatic) for 'Thunderbolt Bridge'
                      Flushed the DNS cache via dscacheutil
                      /usr/sbin/discoveryutil not present. Not flushing the DNS cache via discoveryutil
                      Notified mDNSResponder that the DNS cache was flushed
                      Not notifying mDNSResponderHelper that the DNS cache was flushed because it is not running
                      /Library/Application Support/Tunnelblick/expect-disconnect/ALL does not exist
                      End of output from[ client.down.tunnelblick.sh](http://client.down.tunnelblick.sh/)
                      **********************************************
  2019-02-26 19:42:32 SIGTERM[hard,] received, process exiting
  2019-02-26 19:42:32 MANAGEMENT: >STATE:1551202952,EXITING,SIGTERM,,,,,
  2019-02-26 19:42:33 *Tunnelblick: No 'post-disconnect.sh' script to execute
  2019-02-26 19:42:33 *Tunnelblick: Expected disconnection occurred.
  


 • @shraga אמר בהתחברות לvpn של נטפרי:

  מה שמוזר שלעיתים זה עובד בלי להגדיר.

  אצלי זה אף פעם לא עבד.

  כי הלוג שלה הוא עם שגיאה אחרת:

  עכשיו שאני רואה את הלוג אני די בטוח שצדקתי באבחון.
  באיזה שורה לדעתך נמצא השגיאה? אין שגיאה של OpenVPN בפלט, להיפך כתוב בפירוש שקיבלה IP:

  2019-02-26 19:40:44 MANAGEMENT: >STATE:1551202844,CONNECTED,SUCCESS,100.77.3.239,185.18.205.51,143,192.168.1.12,52764
  
  

  מה שיש זה שגיאה של tunnelblick שמנסה לבדוק מול שרת שלו אם כתובת ה-IP השתנה (כדי לזהות אם החיבור מצליח ומקונפג נכון):

  2019-02-26 19:41:24 *Tunnelblick: After 30.0 seconds, gave up trying to fetch IP address information using the ipInfo host's name after connecting.
  

  תנסה להוסיף את השורה של:

  comp-lzo
  

  ותראה ישועות בעז"ה. • @yzahn

  זה משנה באיזה שורה להוסיף את זה:
  comp-lzo
  ?
  או שאפשר בכל מיקום בקובץ?

  עריכה: נראה שלא משנה.
  אכן, עזר כעת במקרה אחד, רק נשאר השאלה האם זה הבעיה של @efrat ... • This post is deleted!


 • עובד 😃
  תודה רבה @shraga @yzahn @MacroShadow על כל העזרה והמאמץ!! • הי @shraga
  @MacroShadow
  @yzahn
  @meirbenin
  הבעיה חזרה
  tunnelblick לא מצליח להתחבר לשרת כשהפיירוול דולק (כשהוא כבוי אין בעיה בהתחברות אבל אז לא הרווחתי כלום)
  זה השגיאות בלוג

  2019-05-20 00:38:15 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
  2019-05-20 00:38:15 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
  2019-05-20 00:38:15 NOTE: --fast-io is disabled since we are not using UDP
  2019-05-20 00:38:15 MANAGEMENT: >STATE:1558301895,RESOLVE,,,,,,
  2019-05-20 00:38:16 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]185.217.99.131:143
  2019-05-20 00:38:16 Socket Buffers: R=[131072->131072] S=[131072->131072]
  2019-05-20 00:38:16 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]185.217.99.131:143 [nonblock]
  2019-05-20 00:38:16 MANAGEMENT: >STATE:1558301896,TCP_CONNECT,,,,,,
  2019-05-20 00:38:16 MANAGEMENT: CMD 'hold release'

  יכול להיות שהיה איזה שינוי בdns או שעבר התוקף של הcertificates?
  אשמח לעזרה זה קרה לי פתאום היום • @efrat אני רואה שלאחרונה הוסיפו כנראה עוד שרת בישראל, עדכני את הגדרות חומת האש שיכללו את השרת החדש,

  lan = "{ 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 }"
  vpn_intf = "{ utun0, utun1, utun2, utun3 }"
  allowed_vpn = "{ 185.18.205.51, 66.97.33.67, 78.129.212.85, 172.96.166.99, 51.15.222.150, 185.217.99.131 }"
  block out inet6 proto tcp
  block out inet4 proto tcp
  pass out inet4 proto tcp to $allowed_vpn
  pass out on $vpn_intf 
  pass out to $lan
  pass on lo0 all
  
  


 • @yzahn זה עזר תודה!
  בשביל הסקרנות-
  למה בעצם מגדירים שם IP ולא hostname? • @efrat בהתחלה באמת עשיתי לפי hostname אבל נתקלתי בבעיה שההגדרות לא נטענו אוטומטי בשעת עליית המערכת כאשר כתבתי פה:

  בעיקרון אפשר לכתוב גם דומיינים, וכך עדיף בד"כ מכיון שה-IP יכול להשתנות, אבל הבעיה פה שההגדרות נטענות בשעת עליית המערכת כאשר עדיין אין גישה לרשת וא"א לשלוח DNS לתרגם דומיינים ל-IP, לכן זה נכשל רק בהפעלה אוטומטית ולא כאשר הטענתי אותם ידנית כדי לבדוק אותם.

  כלומר, חומת האש תומך רק ב-IP, אפשר אומנם לכתוב hostname בקובץ אבל בשעת טעינה זה מתורגם ל-IP, לכן זה לא יעבוד אם לא דואגים להטעין אותו דוקא אחרי עליית ממשקי הרשת.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: