איטיות נוראה בגלישה-יש מצב זה קשור לנט סטיק?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: