במקרה של השבתת המשק - נטפרי תשאר פתוחה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: