בעיה עם סים של 019 בנטסטיק או מודם סלולרי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: