האם יש אפשרות של נט פרי עם ספק של פלאפון

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: