למה אאטלוק שולח הודעות נטפרי לזבל ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: