• הרובוט האוטוטי חוסם את האתר חברים לדף על הדף היומי.
  ככל הנראה בגלל הדף של אתמול [ס"ב] שמדובר על בנות ציון.
  להלן החומר
  א. החילוקים בחיובי איש ואשה 1 .בהוצאת טבעת מחייבינן איש כשאין חותם ואשה כשיש חותם, וקסבר להו''א דחזי
  לאיש לא חזי לאשה וקשיא דמותר לצאת בשק כמו רועים מכיון שראוי לכל אדם ולמסקנא נשים עם בפ''ע. 2 .אשה
  שמצאה תפילין מותרת להכניסם, קסבר דחייבות והוי מ''ע שהז''ג. 3 .בטבעת אינו הוצאה כלאחר יד, מוקמינן באשה
  גזברית או לקופסא, ואיש מוליך ולתקן.
  ב. כובלת 1 .לר''מ חייב חטאת, דהוי משוי. 2 .לחכמים פטור, דהוי תכשיט ושלפה. 3 .לר''א שרי דלא תשלוף כיון שמי
  שריחה רע נותנתו.
  ג. בושם 1 .אוכלין פחות מכשיעור בכלי להו''א חייב ודחי דפטור והכא ליכא ממש. 2 .אחר החורבן לא גזרו על פלייטון,
  דגזרו רק היכא דאיכא תענוג ושמחה ביחד, משא''כ קנשיקנין דשרי.
  ד. הדברים שמביאים לידי עניות 1 .משתין ערום ומחזיר פניו למטה או לארעא. 2 .מזלזל בנט''י, שלא נוטל כלל. 3 .שאשתו
  מקללתו בפניו על עסקי תכשיטיה ויש לו ואינו נותן.
  ה. חטאי אנשי ירושלים 1 .גבהו בנות ציון, קומה זקופה, עקב בצד גודל, כוחלות, מרמזות, ארוכה מהלכת בצד קצרה,
  ונותנות מור במנעליהן. 2 .פורענותם נמקים, נקפים, קרחה, מחגורת שק, צרעת, ונשפכו כקיתון או פתחיהן נעשו כיער.
  3 .היו אנשי שחץ, שאמרו האם סעדת בפת עמילה, יין גורדלי, מסב רחב, חבר טוב, וכולן לעבירה.
  באתרים אחרים [כגון כאן] זה לא חוסם, מישהו יודע משהו בנידון?


 • שלח פנייה למערכת הפניות ייתכן ויוכלו לפתוח את זה


 • תוקן, יש לציין שזה היה מהר ממש [למרות ששמתי רק נקודה אחת].

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: