למה לא קיבלתי שום פנייה בעניין התשלום לנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: