לא ניתן להירשם לנטפרי עם דרכון?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: