האם נטפרי סוגר אתרים אחרי שכבר היה פתוח?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: