למה "מי אתם מלאכי נטפרי" נעול ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: