הוספת חריגת אבטחה לאפליקציה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: