לבעלי נטפרי למייל בלבד ישנה אפשרות להורדה משרתים חיצוניים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: