קטגוריות

  • הכרזות או הודעות מאת הנהלת נטפרי

  • כאן המקום לשוחח אודות בעיות ופתרונות שקשורים לנטפרי

  • שיח סביב אתר הויקי של נטפרי

  • מרוצים? שתפו אותנו כאן

  • כאן המקום לשוחח על הפרום

  • כאן נשמח לעדכן אתכם בכל שכלול, שיפור או תיקון חדש בנטפרי

  • כאן כל אחד יוכל לדבר על כל רעיון שעולה לו בנושא שיפור, יעול, וחידוש